Regulativ for betaling af havneafgift

Regulativ for betaling af havneafgift for Nyborg Marina 02.03.2015.

§1 Almindelige bestemmelser

Stk. 1 
Nyborg havn består af Marinaen, Fiskerihavn, Vesterhavnen, Østerhavnen, Kanalen og Tyrmolen. Havnes ejes af Nyborg Kommune.

Stk. 2
Nyborg Kommunes Teknik- og Miljøudvalg er ansvarlig for havnens drift. Havnens daglige ledelse varetages af havnefogeden.

Stk. 3
Nyborg havn varetager udlejning af bådpladser med dertil hørende faciliteter til brug for fartøjer der anvendes til rekreative formål.
Der udlejes klublokaler/bygninger og arealer til støtte for søsportsforeningers fritidsinteresser.

Stk. 4
Tildeling af bådplads sker efter venteliste. Tilbuddet vil blive givet til den person der har det laveste nummer og en båd, der passer i størrelsen til pladsen. Personer bosat i Nyborg Kommune har fortrinsret. Pladser nummereret V4001-V4011 ved bebyggelsen Langelinie administreres efter særlig overenskomst.

Stk. 5
Bådejere må ikke overdrage eller fremleje bådpladsen til anden side.

Stk. 6
Fiskerikajen forbeholdes erhvervsfiskere.
Et lystfiskerfartøj anses for at være et fritidsfartøj, når ejerens indtægt ved salg af fisk ikke udgør over 3/5 af årsindtægten.

Stk. 7
Alle fartøjer betaler afgift, når fartøjet har bådplads i havnen.

Stk. 8
Garnhytter / Magasinbygning
Ved overdragelse af hytte/rum oprettes en lejekontrakt. Lejer forpligter sig til at følge de for bebyggelsen gældende regler om anvendelse m.v. Der er ydet tilskud fra EU.

§2 Havneafgift

Stk. 1 Takster
Taksterne vedtages af Byrådet og betakes således:
1. rate for perioden 1/1 - 30/6 forfalder 1/5
2. rate for perioden 1/7 - 31/12 forfalder 1/9

Lejeren forpligter sig til at betale den af Nyborg Byråds fastsatte leje.

Stk. 2 Manglende betaling
Ved manglende betaling af de i dette betalingsregulativ nævnte gebyrer, overdrages sagen til "Skat inddrivelses myndighed" til videre foranstaltning med deraf følgende ekstra omkostninger for pladslejere. Alle restancer er tillagt udpantningsret.
Ved udlæg tillægges renter og begyrer efter "lov om gebyrer og morarenter vedr. visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner" lov nr. 939 af 27-12 1991 med senere ændringer. Ved påmindelse om manglende betaling pålægges der et gebyr på 250 kr.

Stk. 3 Bådpladser
Lejen betales i 2 rater 1. maj og 1. september.
Lejen reguleres af Byrådet med en af Byrådets fast frist.
Lejen indbetales direkte til Nyborg Kommune via giro eller betalingsservice.

Stk. 4 Venteliste
Optagelse på venteliste sker ved henvendelse på Havnekontoret eller til Teknik- og Miljøudvalget.
Derefter sendes girokort samt regler for bådpladsventeliste.
Betaling for optagelse sker direkte til kommunen og umiddelbart efter betaling er man optaget på bådpladsventelisten.

Optagelse på venteliste er ikke underlagt udpantningsret.

Stk. 5 Garnhytte / Magasinbygning
Lejen betales en gang årligt og opkræves i løbet af januar med seneste betaling 1. februar til Nyborg Kommune via giro eller betalingsservice.

Stk. 6 Gæstesejlere
Havneafgift betales straks efter ankomst i en af de to opsatte betalingsautomater.

Stk. 7 El forbrug
Forbrug over det tilladte 800W samt forbrug i vinterperioden bliver afregnet via installation af bi måler for bådejers regning. Køb af el betales efter måler til de i takstregulativet oplyste priser.

Stk. 8 Både lift / Kran
Betales kontant i forbindelse med løftet.

Slæbested / kort
Havnefogeden afregner med salgsstederne ved passende lejlighed afhængig af tid på sæsonen. Der skal ske afregning ved årsafslutning. Salgssteder fremgår af bilag, der revideres løbende.

Sidst opdateret 15. juni 2016